Roman Polanski, 1976

VS3
The Tenant
Roland Topor, 1964