Sachin Kundalkar, 2021

VS3
Cobalt Blue
Sachin Kundalkar, 2006